ออมสินจัดประกวดโฮมสเตย์ระดับประเทศ ครั้งแรกของไทย “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” ธนาคารออมสิน ส่งเสริมชุมชนด้านการท่องเที่ยว

ออมสินจัดประกวดโฮมสเตย์ระดับประเทศ ครั้งแรกของไทย “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” ธนาคารออมสิน ส่งเสริมชุมชนด้านการท่องเที่ยว หลังประสบความสำเร็จจากการเฟ้นหาชุมชนต้นแบบ ชุมชนประชารัฐสีชมพู 2 ปีก่อน ปีนี้จัดประกวดโฮมสเตย์ระดับประเทศ “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” ครั้งแรกของการประกวดโฮมสเตย์ไทยที่มีหัวใจแห่งการพัฒนา สามารถยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชิงเงินรางวัลสนับสนุนมูลค่ารวม 3,200,000 บาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า การประกวด“GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” มีจุดเริ่มต้นมาจาก โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู เมื่อปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการที่คัดเลือกชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านการพัฒนาในรูปแบบประชารัฐ ตามแนวคิด “ประชาคิด…ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม…ออมสินร่วมสร้าง” จึงทำให้เกิดชุมชนต้นแบบระดับประเทศ 10 ชุมชน ต่อมาในปี 2560 ได้ต่อยอดโครงการโดยนำองค์ความรู้ของชุมชนต้นแบบไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูป

แบบ“ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง” ที่ส่งเสริมการพัฒนาแบบชุมชนเพื่อชุมชน มาถึงปี 2561 จึงมีการเชิญชวนโฮมสเตย์ไทยทั่วประเทศที่มีหัวใจแห่งการพัฒนาสามารถยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน “การประกวด“GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” ครั้งนี้ เปิดรับสมัครโฮมสเตย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

และจะดำเนินการคัดเลือกโฮมสเตย์ผ่านเข้ารอบ 100 แห่ง เพื่อเชิญผู้แทนโฮมสเตย์เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งใหญ่ระดับประเทศ เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์ทั้งในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาโฮมสเตย์ไทยให้เป็นไปตามแนวคิด SMART คือ S : System ระบบบริหารจัดการ M : Marketingกลยุทธ์ด้านการตลาด A : Adaptation การประยุกต์ปรับเปลี่ยน R : Relationship ความสัมพันธ์ในชุมชน และ T : Thailand 4.0 คือการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาโฮมสเตย์” การคัดเลือกจะมีความเข้มข้นขึ้นตามลำดับ จนเหลือโฮมสเตย์เข้ารอบ 10 แห่ง ก็จะมี กิจกรรมออมสินสานสัมพันธ์ การลงพื้นที่ของกรรมการ การจัดทำรายการโทรทัศน์เชิญชวนท่องเที่ยวโฮมสเตย์ และการตัดสินโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมและดีเด่นระดับประเทศ

ยกย่องเป็นต้นแบบโฮมสเตย์ไทยที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งผู้ชนะจะได้รับโล่เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนมูลค่ารวม 3,200,000 บาท ประกอบด้วยรางวัล โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 1 500,000 บาท โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 2 300,000 บาท โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 3 200,000 บาท โฮมสเตย์ดีเด่น 7 แห่งๆละ 100,000 บาท โฮมสเตย์ที่ผ่านเข้ารอบ 20 แห่งๆละ 50,000 บาท โฮมสเตย์ที่ผ่านเข้ารอบ 100 แห่งๆละ 10,000 บาท “ธนาคารเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยว

ในรูปแบบชุมชนโฮมสเตย์ซึ่งถือเป็นการสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการนำวิถีชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศักยภาพของชุมชนในด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาบูรณาการเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด

ข่าวฮอตน่าสนใจ