นิเทศฯ ป.โท SPU รับน้องอิ่มบุญ ชวนกันช่วยเด็กผู้พิการทางสายตาเปิดโอกาสทางสื่อสาร

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมรับน้องสุดสร้างสรรค์ ชวนกันทำประโยชน์ ช่วยน้องตาบอดทางสายตา มอบทุนการศึกษา จำนวน 17,000 บาท พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ในโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ SPU M.com.Arts ประจำปี 2561


เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทุกระดับชั้นให้มีความเจริญงอกงามในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย รักประชาธิปไตย รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ เสียสละ บำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม


หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ โดย ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์น้องพี่ M. com. Arts ศรีปทุม ปี2561ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2561 ณ เนื่องด้วย ในวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้น้องๆที่ด้อยโอกาสด้านการศึกษาได้มีทุนทรัพย์และกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรัก สามัคคี มีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้นักศึกษายังได้เดินทางไปทัศนศึกษา ยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีอีกทั้งยังร่วมกันทำบุญเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างสิริมงคลในการศึกษาอีกด้วย

ข่าวฮอตน่าสนใจ