MOU ทางวิชาการด้านโลจิสติกส์

23/08/2015 admin 0
MOU ทางวิชาการด้านโลจิสติกส์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งใหญ่ในแวดวงโลจิสติกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระดับแถวหน้าของประเทศไทย...