ปลดฟ้าผ่า! เลิกจ้างพนักงาน สกสค. เกือบพันคน บางคนล้มฟุบกับพื้น

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน เราจะเห็นข่าวเกือบทุกวันที่ต้องปลดพนักงานออก ล่าสุดวันนี้ (30 มิถุนายน 63) ที่สำนักงานองค์การค้าคุรุสภาลาดพร้าว เกิดความวุ่นวายขึ้น เนื่องจาก มีการแจ้งปลดเจ้าหน้าที่ 961 คน โดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทำให้เจ้าหน้าที่บางรายที่ทราบข่าวถึงกลับร้องไห้ บางคนเป็นลมล้มฟุบไปกับพื้นและหลายคนยังคงจับกลุ่มพูดคุยให้กำลังใจกัน ขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านด้วยนะคะ

คำสั่งขององค์การค้าของ สกสค. ที่ 85/2563 เรื่องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของสกสค. ระบุว่า ด้วยองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) เป็นองค์กรจัดหาผลประโยชน์ให้แก่องค์การค้าของ (สกสค.) มีหน้าที่บริการส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการจัดระบบการศึกษาของชาติในด้านการพิมพ์ หนังสือเรียน เอกสารทางการศึกษา

Loading...

ผลิตอุปกรณ์การศึกษา บริการธุรกิจทางการศึกษา ตามที่สกสค. มอบหมาย ประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี องค์การค้าของ (สกสค.) จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงอัตรากำลังและผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้าของ (สกสค.) ให้สอดคล้องกับภาระกิจ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16 (5) แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ (สกสค.) ว่าด้วยการบริหารงานองค์การค้าของสกสค.พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. คราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 มิ.ย.2563 จึงให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 961 ราย โดยให้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2563

อ่านต่อ