ประกาศฉบับที่ 6 ราชกิจจาฯ กำหนดสถานที่ควบคุมตัวกลุ่มผู้ชุมนุม

ประกาศฉบับที่ 6 ราชกิจจาฯ กำหนดสถานที่ควบคุมตัวกลุ่มผู้ชุมนุม วันที่ 17 ตุลาคม 63 ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดสถานที่ควบคุมเพิ่มเติม ระบุความว่า

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

Loading...

และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไจสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ตามข้อ ๒ ให้ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง มีหน้าที่และอำนาจในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ในพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง จึงกำหนดสถานที่คสบคุมเพิ่มเติม ตามมาตรา ๑๒ แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

ข้อ ๑ กรณีที่มีการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทำเช่นว่านั้น หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ส่งไปควบคุมที่ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ต.เกาะจันทร์ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ข้อ ๒ ในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดนี้ ให้ใช้มาตรการตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยระมัดระวังมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควร

ให้หัวหน้าผู้ควบคุมสถานที่มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการควบคุม การเยี่ยมได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านต่อ