วิ ธี ยื่ น ข อ ท บ ท ว น สิ ท ธิ์ เรา ช นะ รอบ สุ ด ท้ า ย วันนี้ 21 กพ 64

การขอทบทวนสิทธิ์ ก็คือ การขอให้โครงการ เราชนะ ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองอีกครั้ง หลังจากที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” ซึ่งการขอทบทวนสิทธิ์ มีความสำคัญกับผู้ที่ประสงค์จะรับการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสูงสุด 7,000 บาทของโครงการ เราชนะ โดยผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

Loading...

ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

วิธีขอทบทวนสิทธิ เราชนะ

1. เข้าไปที่ www.เราชนะ.com หรือ คลิกที่นี่

2. เลือกเมนู ทบทวนสิทธิ (ปุ่มสีเหลือง) หรือ คลิกที่นี่

3. กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย

– หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

– ชื่อ นามสกุล

– วัน เดือน ปี เกิด

4. หลังกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้กดที่เมนู ทบทวนสิทธิ

5. รอประกาศผลการขอทบทวนสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com

รอบที่ 1 ประกาศผล วันที่ 4 มี.ค.64 และรอบที่ 2 ประกาศผล วันที่ 19 มี.ค.64

อ่านต่อ