ลุ้น เราชนะ รอบ 2 ได้เงินสดหรือไม่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลคต่าง ติดตามและต้องบอกว่าดีมากครับ ล่าสุด เมื่อไ ม่นานมานี้ทางด้านของ น.ส.กุลย า ตันติเตมิท เปิ ดเผยว่าความคืบหน้ าการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาชน

กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าชนะระหว่างวันที่ 15 21 ก.พ. 2564

Loading...

ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ ทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดยจะได้รับวงเงิ นสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 4,000 บ าท

ในวันที่ 5 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ Smart Card

ผ่ านผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564

และจะมีการโอนวงเงิ นสิทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติ ในวันที่ 12 มี.ค. 2564

เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูลของผู้ขอสละสิทธิ์ดังกล่าว

ซึ่งประชาชนต่างเสนอความคิดเห็นว่า หากมีเร าชนะรอบ 2 อย ากให้โอนจ่ ายทีเดียวเลย 7,000 ไ ม่ต้องรอจ่ ายเป็นอาทิตย์

ซึ่งคงต้องรอติ ดต ามกันว่าจะเป็นอย่ างไร หากมีเร าชนะรอบ 2 ซึ่งแน่นอนว่าประชาชนนั้นอย ากได้เงิ นสดกันอย่ างแน่นอน

แต่ต้องรอลุ้นว่าทางรั ฐบ าลจะเห็นด้วยหรือไ ม่นั่นเอง

ที่มา educabla

อ่านต่อ