‘กษัตริย์จิกมี เคเซอร์’ ทรงมีพระบรมราชโองการปิดภูฏาน สกัดโควิด -19

‘กษัตริย์จิกมี เคเซอร์’ ทรงมีพระบรมราชโองการปิดภูฏาน สกัดโควิด -19  23 มีนาคม 63 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ทรงมีพระบรมราชโองการให้ปิดพรมแดนทุกด้าน โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อันเป็นมาตรการปกป้องชาวภูฏานจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

พระบรมราชโองการ ระบุถึง ความจำเป็นที่ต้องปิดพรมแดน อันเป็นมาตรการรุนแรง เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่ทั่วโลก และเข้าใกล้ภูฏานมากขึ้นทุกวัน

ดังนั้น เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน ที่ถือเป็นความสำคัญ จึงต้องใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้อง ผู้ที่อยู่ต่างประเทศและอยากจะกลับบ้าน รัฐบาลจะให้การช่วยเหลือ พระบรมราชโองการ ยังเรียกร้องให้ประชาชนสามัคคีและช่วยเหลือกัน นอกเหนือจากรัฐบาล ที่มีหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนมาตรการที่บังคับใช้ ยังให้ปิดโรงเรียน และดูแลคนชราด้วย

Loading...