ลูกจ้างเฮลั่น! ครม.มีมติจ่ายเงินชดเชยเต็มจำนวนค่าจ้าง กรณีหยุดงานเพราะโควิด-19

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ครม เรื่องมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากผลกระทบของโควิด-19 เปิดเผยว่า

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องการผ่อนปรนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562-2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 63 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 63 สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

Loading...

ส่วนแรงงานไทย ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ สำหรับการรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับการว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง เพิ่มอัตราเงินทดแทนกรณีว่างงานเป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับครั้งละไม่เกิน 200 วัน
สำหรับการว่างงานเพราะเหตุลาออกจากงาน หรือเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น เพิ่มอัตราเงินทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ 45 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วัน

ขณะเดียวกัน ยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย โดยปรับนิยามเหตุสุดวิสัยคือ อัคคีภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ อุทกภัย หรือภัยอันเกิดจากโควิด-19ที่แพร่ระบาดในมนุษย์ ซึ่งเป็นการติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ครอบคลุมถึงโรคโควิด-19 ตอนนี้ด้วย ตลอดจนภัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อสาธารณชนในวงกว้าง จนผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้